Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych przez Concept Space Sp. z o.o.

Projekt wnętrza

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale „RODO”), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH, JAK MOGĘ SIĘ NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Concept Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00- 844, Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami korzystając z danych teleadresowych naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres iod@conceptspace.com.pl

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora tj. pośrednictwem na rynku nieruchomości oraz działań z tym związanych. W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) art. 6 ust. 1 pkt a ) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez Państwa, w szczególności w sytuacji marketingu usług własnych.

b) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W szczególności ma to zastosowanie w przypadku wykonywania zleceń w celach związanych z pośrednictwem w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości

c) art. 6 ust. 1 pkt f) RODO czyli prawnie uzasadnionego celu przetwarzania jakim jest utrzymywanie kontaktów biznesowych z pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów, możliwość odpowiedzi na przesłane do nas zapytania lub oferty, ale również marketing usług własnych w sytuacji, gdy są Państwo naszymi klientami.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zlecenia przez Concept Space Sp. z o.o. lub otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, mogą również być pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak ogłoszenia na stronach internetowych lub od Państwa Pracodawców/ Zleceniodawców w związku z wykonywaniem umowy, która łączy ich z Concept Space Sp. z o.o.

PRZEZ JAKI CZAS BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

W zależności od podstawy prawnej Państwa dane, mogą być przetwarzane przez różny okres.

a) W przypadku gdy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem), dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania zlecenia, a po jego zakończeniu przez okres ustalony na podstawie przepisów skarbowych lub okresów przedawnienia roszczeń. Nie później niż rok od upływu tych terminów dane zostaną trwale zniszczone lub zanonimizowane.

b) w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgoda osoby uprawnionej, dane będą przetwarzane przez cały okres trwania tej zgody. Jednocześnie informujemy, że zgoda może być w każdej chwili cofnięta, jednak nie skutkuje to stwierdzeniem niezgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wydanej zgody przed jej cofnięciem.

c) W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane będą przetwarzane przez okres trwania tegoż interesu. W szczególności przez cały okres trwania współpracy z jednostką, dla której pracują osoby których dane dotyczą i z którymi Concept Space Sp. z o.o. pozostaje w kontaktach biznesowych; przez okres trwania korespondencji, a po jej zakończeniu w zależności od tego, jakiego stosunku prawnego dotyczyła i jakie są okresy przechowywania odpowiednie dla tegoż stosunku.

JAKIE MAM PRAWA?

Mają Państwo możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO MOICH DANYCH?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających działalność Administratora (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, marketingowe, brokerom i innym współpracownikom).

CZY MOJE DANE BĘDĄ PODLEGAŁY PROFILOWANIU LUB BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *